Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences Chalupa Křížlice - Smlouva o pronájmu
Jdi na obsah Jdi na menu

Smlouva o pronájmu

Smlouva o pronájmu

SMLOUVA O PRONÁJMU REKREAČNÍ CHATY V KŘÍŽLICÍCH

Pronajímatel: 

a

Nájemce:

Jméno a příjmení:

Adresa trvalého bydliště:

Číslo občanského průkazu:

Uzavírají smlouvu o pronájmu rekreační chalupy na dobu určitou takto:

1. Předmět a účel pronájmu

1.1.  Předmět pronájmu

Rekreační chata Křížlice, adresa Křížlice 46, Jestřabí v Krkonoších, 514 01. Tento objekt má nájemce právo užívat po dobu trvání platnosti této smlouvy výlučně. Nájemce má dále právo užívat společně s ostatními uživateli chalupy pozemek náležící k chalupě.

1.2.  Účel pronájmu

Předmět pronájmu bude užíván výlučně k rekreačnímu pobytu.

2. Všeobecná ujednání

2.1.  Nájemce zodpovídá za počet ubytovaných osob a to: _____dospělých a _____ dětí, celkem _____osob. Na tyto osoby se vztahují práva a povinnosti dané touto smlouvou. Stejně tak nájemce zodpovídá za psy a kočky přítomné během pobytu v počtu: _____ Maximální počet ubytovaných (15 osob) nesmí být nájemcem překročen bez předchozí domluvy s pronajímatelem.

2.2.  Nájemce je povinen předat po ukončení nájmu předmět pronájmu pronajímateli ve stavu v jakém ho převzal, tj. bez vad a poškození, v uklizeném stavu. Způsobí – li nájemce nebo osoby, které s ním předmět pronájmu užívají škodu, musí nájemce tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli. Za nájemcem způsobenou škodu je pronajímatel, nebo jeho oprávněný zástupce oprávněn žádat náhradu škody na místě zaplacením vyčíslené škodné částky hotově nebo převodem na účet pronajímatele. K tomuto účelu může být započtena kauce. V případě, že bude škoda vyšší než 5000,- Kč a nedojde k bezodkladné dohodě smluvních stran o náhradě škody, bude věc řešit Policie ČR.

2.3.  Jako zajištění (kauci) je povinen nájemce zaplatit v den převzetí předmětu pronájmu částku ve výši 3000,- Kč v hotovosti oproti předání klíčů od objektu. Kauce bude v hotovosti vrácena nájemci při převzetí předmětu pronájmu zpět pronajímatelem.

2.4.  V případě ztráty klíčů může být po nájemci požadována částka 500,- Kč na výměnu vložky dveří.

2.5.  Uvnitř chaty je přísně zakázáno kouření, užívání drog či jiných psychotropních látek, skladování silně hořlavých nebo výbušných látek, rozdělávání ohně mimo topeniště.

2.6.  Pronajímatel může provést namátkovou kontrolu objektu v kteroukoli denní či noční hodinu tak, aby nerušil její užívání nájemcem či s ním ubytovanými osobami.

2.7.  Vstup psa nebo kočky do prostor chaty je povolen za předpokladu splnění všech hygienických a veterinárních opatření. Pes nebo kočka nesmí užívat žádné lůžko či nábytek. V případě způsobení újmy psem či kočkou na předmětu pronájmu bude náhrada požadována po nájemci. Poplatek za psa či kočku je 50,- Kč/noc.

3.  Nájemné, služby, splatnost

3.1. Výše nájemného za ve smlouvě stanovenou dobu pronájmu se stanovuje na částku _______,-Kč.

Tato částka je stanovená pro kapacitu chalupy, tj. 15 osob. Po domluvě může chalupu (objekt) užívat max. 17 osob, kteří jsou řádně nahlášeni. Těchto max. 2 osob nemá k dispozici lůžko, avšak veškerou ostatní vybavenost má k dispozici a vztahují se na ně taktéž veškerá práva a povinnosti. Děti do 3 let mají pobyt zdarma  a nezapočítávají se do kapacity chalupy. K celkovému nájemnému se přičítá poplatek obci za rekreační pobyt dle OZV č. 2/2012 o místních poplatcích obce Jestřabí v Krkonoších. Dále se k nájemnému připočítá částka za domácího mazlíčka.

3.2.  Při objednávání pobytu se platí předem záloha ve výši 50% z celkové výše nájemného.

3.3.  V den převzetí předmětu pronájmu je nájemce povinen zaplatit zbývající část dohodnutého nájemného, poplatek obci za rekreační pobyt, poplatek za psa či kočku a vratnou kauci ve výši 3000 Kč. Tyto platby se platí v hotovosti při převzetí objektu.

3.4.  V den předání předmětu pronájmu pronajímateli bude nájemcem zaplacena v hotovosti částka za předmět pronájmu. Vratná kauce ve výši 3000Kč bude v hotovosti vrácena nájemci při převzetí nepoškozeného předmětu pronájmu.

4.  Doba nájmu, ukončení nájmu

Nájemní vztah je uzavírán na dobu určitou, a to od__________do__________. Pronajímatel je oprávněn vypovědět tento nájem, poruší-li nájemce závažně nebo opakovaně povinnosti dané v čl. 2,

odstavec  2.1, 2.5, nebo 2.7 této smlouvy. Porušení povinností  nájemce daných v těchto ustanoveních smlouvy opravňuje pronajímatele k vypovězení této smlouvy s okamžitou  platností. Nájemce v takovém případě povinen bezodkladně vyklidit a opustit předmět pronájmu. Nájemce nemá v takovém případě nárok na vrácení nájemného ani jeho části.

5. Odstoupení od smlouvy

Nájemce může od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu do dne počátku nájemního vztahu. Takové odstoupení je sankcionováno, jak je níže uvedeno. V případě od smlouvy doručeného pronajímateli méně než-li 40 dní před datem počátku nájemního vztahu a více než 7 dní před začátkem nájemního vztahu, je povinen nájemce uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 50% z výše nájemného.  V případě odstoupení od smlouvy doručeného pronajímateli méně než 7 dní před datem počátku nájemného vztahu je povinen nájemce uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 80% z výše nájemného.

6. Odpovědnost

Při předání předmětu pronájmu seznámí pronajímatel nájemce s provozem rekreačního objektu. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění, odcizení či jiné újmy osob užívajících předmět pronájmu. Pobyt a pohyb osob  po celé nemovitosti a ve všech jejich prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných pronajímatelem.

Chalupa se předává i přebírá v řádném stavu nepoškozená.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Nájemce potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje nájemce třetí straně.

7.2. Účastníci smlouvy si tuto smlouvu přečetli, porozuměli jí a souhlasí s jejím obsahem.  Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle.  Svůj souhlas stvrzují smluvní strany svými podpisy.

Křižlice dne:………………………………………

Podpis nájemce:                                                                                           Podpis pronajímatele:

Předávací protokol:

Vratnou kauci ve výši 3000Kč převzal pronajímatel:

Vratná kauce ve výši 3000Kč byla navrácena a převzata nájemcem:         

 

Fotoalbum

Kalendář obsazenosti


Kontaktní formulář